Bases legals sorteig – Mood Veritas

SORTEIG DE 50 CUPONS VALORATS EN 50 EUROS CADASCUN

Persones guanyadores del concurs

Les persones guanyadores seran contactades per correu electrònic.

IDNOMCOGNOM
20470AnnaB.
25503MònicaC.
25859LourdesA.
26975JeronimoP.
27564AnnaH.
27748PepiT.
30644M AbrilH.
32106AlejandroG.
32365LaiaM.
37405MilaS.
39272FerranB.
42714CarmeB.
42919SILVIAM.
45594MontseO.
45861JaumeA.
60665CharoR.
64757SergioA.
91773PilarC.
91784ElisabethG.
98179MercedesD.
98947AizpeaM.
119115DominiqueM.
136954MariaE.
137156MarC.
149016EvaS.
150950Jose IgnacioT.
166377Mariajop.
168314IsabelS.
259805Nelidau.
306762NievesB.
318507MartaF.
342826MontseV.
344780MaiteA.
344886AgurtzaneM.
348026IreneL.
351407María CarmenA.
358404Mirellap.
360008IreneV.
375361SoniaM.
386438NoeliaS.
391773EnaraE.
395229SusanaR.
396246Maria CarmenM.
397808MarioR.
399905JoanM.
400307AidaO.
407474LaiaS.
409016NatividadI.
409123MarG.
411336RaulP.

PRIMERA. Empresa organitzadora

Ecoveritas, SA, amb domicili social al c/ Diputació, 247, Barcelona, i NIF A-62772629 (d’ara endavant, “Veritas”), promou un sorteig per premiar la fidelitat dels seus clients (inclosos els de les seves franquícies), així com la dels de la societat del seu grup Univers Organic, SL (d’ara endavant, “Ecorganic & Veritas”). D’ara endavant, Veritas i Ecorganic & Veritas es denominaran conjuntament les “Companyies”.

Aquest sorteig es regirà per les presents bases legals (les “Bases Legals”).

SEGONA. Període de participació

El termini durant el qual es podrà participar en el sorteig començarà el 25 d’agost de 2022 i finalitzarà el 30 de setembre de 2022, tots dos inclosos.

TERCERA. Àmbit territorial del sorteig

Únicament podran participar en aquest sorteig aquelles persones que, com a mínim des del moment de la compra fins a la data del sorteig, tots dos inclosos, tinguin residència legal a Espanya.

QUARTA. Naturalesa del sorteig

La participació en el sorteig és gratuïta, si bé únicament hi podran participar aquells clients que, durant el període de participació, hagin realitzat com a mínim una compra en alguna botiga Veritas, Ecorganic & Veritas o a la botiga online shop.veritas.es, i que compleixin amb els altres requisits previstos en aquestes bases.

CINQUENA. Legitimació per participar

Podran participar en el sorteig totes aquelles persones que tinguin les condicions següents:

– Que siguin persones físiques.

– Que siguin majors d’edat en el moment d’inscriure’s.

– Que siguin residents a Espanya i amb DNI/NIE en vigor.

– Que siguin membres del Club Veritas i/o el Club Ecorganic & Veritas i mantinguin aquesta condició fins a, almenys, la data de venciment del període de participació.

– Que hagin adquirit un o més productes a qualsevol de les botigues de Veritas (incloses les seves franquícies), Ecorganic & Veritas o la botiga online durant el període de participació.

– Que s’inscriguin degudament en el sorteig, dins del termini establert en la clàusula segona, a través dels websites de les Companyies, de les seves respectives apps o del correu electrònic que, si escau, rebin de les Companyies a aquest efecte.

– Que acceptin i compleixin íntegrament el contingut de les presents Bases Legals.

Queden excloses de la participació en el sorteig:

– Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats anteriorment, així com les que en qualsevol moment infringeixin les Bases Legals.

– Empleats o familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat d’empleats de les Companyies (inclosos els de les seves franquícies).

– Aquelles persones que mantinguin una relació mercantil amb qualsevol de les Companyies o les seves franquícies, així com els familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat d’aquestes persones.

Veritas es reserva el dret a excloure, sense previ avís, totes aquelles persones que facin un ús fraudulent o contrari a la bona fe de la participació en el sorteig. Si no es compleixen les condicions anteriors, es perdrà el dret al premi.

SISENA. Mecànica del sorteig

a) Promoció: la realització del sorteig i els requisits de participació es divulgaran a través de les apps, websites i xarxes socials de les Companyies, diversos mitjans digitals i mitjançant un e-mail informatiu als integrants de la base de dades de consumidors, així com mitjançant cartelleria en alguns dels establiments de les Companyies.

b) Inscripció: el període d’inscripcions és l’indicat en l’estipulació segona anterior. La inscripció al sorteig es realitzarà exclusivament online; per això, durant la vigència del període d’inscripció, s’habilitarà un formulari de participació als websites de les Companyies.

Després de la primera compra, sense que s’estableixi un import mínim de compra, una persona que vulgui participar en el sorteig haurà d’efectuar, en qualsevol moment fins a la finalització de la data d’inscripció, la inscripció per participar-hi. A partir del moment en què es realitzi la primera compra, que ja atorgarà una participació en el sorteig, qualsevol ulterior compra realitzada a les Companyies fins a la finalització del període de participació, ja sigui en establiment físic (sempre que aquesta compra sigui registrada a l’app de la Companyia) o a la botiga online, atorgarà automàticament una nova participació en el sorteig.

El present sorteig es troba limitat a una (1) participació per persona i moment de compra. No obstant això, no es permetrà la participació sobre la base de compres realitzades amb un interval entre elles inferior a quatre (4) hores; de manera que, per exemple, no es dividiran tiquets de caixa amb la finalitat de guanyar més participacions.

c) Mecànica: el client haurà d’accedir a l’enllaç del sorteig disponible als websites de les Companyies o que rebi per correu electrònic, i emplenar el formulari amb els camps que se li requereixin amb informació exacta i veraç, molt particularment quant al correu electrònic en el qual vol que se l’informi si és guanyador i que ha de coincidir amb el correu electrònic facilitat pel client quan es va donar d’alta al Club Veritas o al Club Ecorganic & Veritas, i haurà d’identificar-se a la caixa en cada compra amb l’app Veritas o app Ecorganic & Veritas quan la compra es realitzi en establiment físic.

Una vegada finalitzat el període de participació, totes les participacions vàlides registrades durant aquest realitzades pels inscrits seran recopilades en un únic llistat, que serà lliurat al notari perquè procedeixi a la celebració del sorteig.

d) Elecció de guanyadors: els guanyadors resultaran del sorteig aleatori dut a terme davant notari. Cada participant opta només a un premi, per la qual cosa, una vegada que un participant obtingui un premi, perdrà la possibilitat d’obtenir un altre premi.

e) Anunci de guanyadors: se’ls comunicarà per correu electrònic a l’adreça utilitzada que consti registrada, i així mateix es publicarà als websites de les Companyies.

A l’efecte d’atendre qualsevol dubte o consulta sobre el sorteig, els participants poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça següent: hola@veritas.es.

SETENA. Premis

Cinquanta (50) cupons de cinquanta (50) euros cadascun (un –1– per persona guanyadora), que es carregaran a l’aplicació de Veritas o Ecorganic & Veritas perquè es puguin bescanviar a les botigues Veritas o Ecorganic & Veritas en realitzar un acte de compra. L’import de la compra esmentada no podrà ser un import inferior al premi obtingut en el sorteig, i en aquesta no es podran aplicar descomptes de qualsevol altra índole.

Els premis quedaran subjectes a les condicions següents:

  • – Els premis no podran ser objecte de canvi, alteració o cap compensació a petició del participant premiat.
  • – Els participants premiats podran renunciar al premi obtingut, però en cap cas s’oferirà un premi alternatiu, ni aquesta renúncia donarà dret a indemnització o cap compensació.
  • – Veritas es reserva el dret a sol·licitar l’acreditació del guanyador mitjançant la presentació del DNI o altres documents oficials d’identificació com a requisit per al lliurament del premi.
  • – Els premis són personals i intransferibles; en conseqüència, està prohibida la cessió (onerosa o gratuïta), comercialització i/o venda del dret a rebre el premi.

VUITENA. Celebració del sorteig i notificació dels premis

El sorteig es durà a terme al despatx notarial del notari de Barcelona senyor Fernando Bautista Pérez, o del notari que el substitueixi en el seu protocol, situat a la rambla de Catalunya, núm. 55, 2a, 08007 Barcelona, l’11 d’octubre de 2022, a les 12 hores. En cas de modificació de la data i/o notari i/o lloc de celebració, es comunicarà aquesta circumstància als websites de les Companyies.

Del sorteig resultaran CINQUANTA (50) guanyadors, un (1) guanyador per a cada premi, així com un total de CINC-CENTS (500) suplents, els DEU (10) primers suplents per ordre d’aparició, ho seran del primer guanyador i així successivament, per cadascun d’ells, en compliment del que s’indica en el punt D de l’apartat sisè de les presents Bases Legals, referent al fet que cada participant opta només a un premi, per la qual cosa, una vegada que un participant obtingui un premi, perdrà la possibilitat i no podrà obtenir-ne un altre.

El guanyador serà contactat per Veritas abans del 15 d’octubre de 2022 per correu electrònic, seguint les dades aportades en la inscripció. El guanyador haurà de contestar al correu electrònic manifestant si accepta el premi o si hi renuncia, en el termini dels set (7) dies naturals immediatament següents a l’enviament per part de Veritas del correu electrònic informant-lo de la seva condició de guanyador.

Si el guanyador renuncia al premi, si és desqualificat per incompliment de les Bases Legals o si no hagués respost acceptant el premi en el termini indicat (sigui quina en sigui la causa), serà exclòs del sorteig i Veritas designarà com a nou guanyador el primer suplent, i així successivament.

Una vegada que el guanyador hagi confirmat a Veritas l’acceptació del premi, aquest podrà procedir a la recepció del premi contactant amb Veritas.

El premi es lliurarà únicament a les persones que es corresponguin amb les dades registrades en la participació en el sorteig i que hagin complert íntegrament amb les Bases Legals; per la qual cosa Veritas podrà dur a terme totes les comprovacions que consideri oportunes sobre aquest tema.

NOVENA. Frau

En el cas que Veritas detecti qualsevol anomalia o tingui sospites que algun participant està duent a terme qualssevol actes fraudulents que atemptin contra el bon desenvolupament del sorteig, Veritas es reserva el dret a donar de baixa el participant o participants implicats.

DESENA. Exoneració de responsabilitat

10.1. Veritas i les seves empreses col·laboradores queden exonerades de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a aquestes i especialment per actes externs de mala fe.

10.2. Tampoc seran responsables dels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a aquestes.

10.3. Qualsevol utilització abusiva, fraudulenta o il·legal per part dels participants donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant del sorteig. De la mateixa manera, s’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix abús o frau quan un participant es registri al perfil utilitzant una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment.

10.4. La constatació de qualsevol de les circumstàncies enumerades en el punt anterior durant la promoció suposarà la desqualificació automàtica i la prohibició de participar en el sorteig, així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat, si escaigués.

10.5. Veritas queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit que existeixi algun error en les dades facilitades pels mateixos participants que impedís la seva identificació.

ONZENA. Reclamacions

Qualssevol reclamacions que s’originin per causa del present sorteig hauran de presentar-se a Veritas dins del termini dels tres (3) mesos següents a la data de celebració del sorteig.

DOTZENA. Protecció de dades personals

Informació sobre protecció de dades personals
Responsable del tractamentEcoveritas, SA, amb domicili social a 08007 Barcelona, carrer Diputació, núm. 247, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34.407, foli 12, full núm. B-245.540, inscripció 1a i següents, i proveïda de CIF número A-62/772.629.
FinalitatPermetre la participació en el sorteig, verificar el compliment dels requisits de participació i, si escau, comunicar i gestionar el lliurament del premi, publicació del seu nom, cognoms i imatge a qualsevol mitjà online i premsa escrita en el cas que resulti guanyador del sorteig. Enviament de comunicacions comercials, excepte oposició.
DadesNom, cognoms, DNI, adreça de correu electrònic i número de telèfon.
LegitimacióConsentiment de l’interessat i interès legítim.
DestinatarisLes dades es comunicaran a empreses proveïdores de serveis necessaris per al desenvolupament del sorteig com empreses de transport, centres de recollida dels premis i qualsevol altra entitat la intervenció de la qual sigui necessària en el procés de lliurament d’aquests. Les dades i fotografies dels guanyadors podran ser comunicades a través de qualsevol mitjà online (pàgines web, xarxes socials, etc.) i premsa escrita mitjançant els quals les Companyies decideixin donar difusió al sorteig. Així mateix, les dades podran ser comunicades a la societat del grup Veritas denominada Universo Organic, SL per a les mateixes finalitats.
Termini de conservacióLes dades es conservaran mentre resultin necessàries per complir amb la finalitat amb què van ser recollides sempre que no se sol·liciti la supressió d’aquestes. Després d’això, es conservaran degudament bloquejades per, si escau, atendre les possibles responsabilitats legals que poguessin sorgir.
DretsPots sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, i revocar el consentiment prestat mitjançant sol·licitud per correu electrònic a hola@veritas.es o per carta a Ecoveritas, SA, carrer Diputació, núm. 247, 08007 Barcelona. Addicionalment, pots formular una reclamació o obtenir més informació referent a qualsevol d’aquests drets acudint a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Informació addicionalSi vols obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal en el marc del sorteig, pots plantejar la teva consulta dirigint-te a hola@veritas.es.

TRETZENA. Fiscalitat

De conformitat amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció i/o ingrés a compte sempre que el valor del premi sigui superior a 300,00 €.

En tot cas, correspondrà a Veritas la realització de l’ingrés a compte i la pràctica de la retenció procedent, i al guanyador, la declaració corresponent al seu IRPF. A més, serà necessari, per dur a terme el lliurament de qualsevol premi amb una quantia superior a 300,00 € que el guanyador signi la comunicació de l’import del premi i la seva corresponent retenció a compte, a l’efecte de l’IRPF o qualsevol altra obligació que l’administració tributària imposi. La negativa a signar aquest document o a emplenar aquestes obligacions suposarà la pèrdua del premi per al guanyador.

CATORZENA. Autorització d’utilització de nom i cessió de drets d’imatge

El participant que resulti guanyador es compromet a participar en la possible sessió fotogràfica convocada i dirigida per Veritas, si escau, si aquesta es realitza amb l’objectiu de publicitar el lliurament dels premis i/o, en general, les marques Veritas i/o Ecorganic. En aquest sentit, cadascun dels guanyadors autoritza Veritas i Ecorganic a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat publicitària o promocional, en qualsevol suport o mitjà de comunicació (TV, internet, xarxes socials o d’altres), relacionada amb el present sorteig, a tot el món i amb una durada temporal de dos (2) anys a comptar des de la data de celebració del sorteig, sense que això li confereixi dret a remuneració o cap benefici. Les creacions, sigui quina en sigui la modalitat, que pugui elaborar Veritas als efectes abans enunciats seran titularitat de Veritas i s’entendrà que, en virtut del premi rebut, el participant premiat cedeix en exclusiva tots els drets d’explotació sobre aquestes, sempre que això no impliqui la modificació de les dades personals del participant premiat.

Aquest consentiment podrà ser revocat, en qualsevol moment, pels guanyadors, que hauran d’indemnitzar, si escau, Veritas pels danys i perjudicis causats.

QUINZENA. Acceptació de les Bases Legals

La participació en el sorteig suposa l’acceptació íntegra de les presents Bases Legals, així com l’acceptació del criteri de Veritas en les decisions interpretatives que n’efectuï.

SETZENA. Modificacions

Veritas, en el cas que existeixin causes de força major alienes al seu control, es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi, suspendre, escurçar o ampliar aquest sorteig, i es compromet a donar a aquestes modificacions el mateix grau de publicitat que a les presents Bases Legals, mitjançant la seva actualització als websites de les Companyies.

DISSETENA. Legislació aplicable i fur

El sorteig es regirà pel dret espanyol comú vigent.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir de la interpretació i l’aplicació de les presents Bases Legals, tant Veritas com els participants d’aquest sorteig se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona capital, sense perjudici del fur que per llei pogués correspondre al consumidor.

DIVUITENA. Dipòsit de les Bases Legals davant notari

Les presents Bases Legals estan dipositades davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Barcelona senyor Fernando Bautista Pérez, amb domicili professional a la rambla de Catalunya, núm. 55, 2n, 08007 Barcelona, i estan disponibles als websites de les Companyies i a l’arxiu electrònic notarial de bases de concursos i sortejos (Ábaco).

En cas que qualsevol estipulació d’aquestes Bases Legals sigui declarada nul·la o invàlida, seguiran en vigor les restants clàusules no afectades per aquesta.