Bases legals del sorteig del 20è aniversari de Veritas
Sorteig de 20.000 euros - 20è aniversari - Veritas
Ja tenim la persona guanyadora d’aquest súper sorteig !
IDNOMCOGNOM
83604NATALIAP.

PRIMERA. Empresa organitzadora

Ecoveritas, SA, amb domicili social al c/ Diputació, 247, Barcelona, i NIF A-62772629 (d’ara endavant, “Veritas”), promou un sorteig per premiar la fidelitat dels seus clients (inclosos els de les seves franquícies), així com la dels de la societat del seu grup Universo Organic, SL (d’ara endavant, “Ecorganic & Veritas”). D’ara endavant, Veritas i Ecorganic & Veritas es denominaran conjuntament les “Companyies”.

Aquest sorteig es regirà per les presents bases legals (les “Bases Legals”).

SEGONA. Període de participació.

El termini durant el qual es podrà participar en el sorteig començarà el 27 d’octubre de 2022 i finalitzarà el 30 de novembre de 2022, tots dos inclosos.

TERCERA. Àmbit territorial del sorteig

Únicament podran participar en aquest sorteig aquelles persones que, com a mínim des del moment de la compra fins a la data del sorteig, tots dos inclosos, tinguin residència legal a Espanya.

QUARTA. Naturalesa del sorteig

La participació en el sorteig és gratuïta, si bé únicament podran participar-hi aquells clients que des d’abans de la data de finalització del període de participació segueixin el perfil d’Instagram @supermercadosveritas i estiguin donats d’alta del Club Veritas.

CINQUENA. Legitimació per participar

Podran participar en el sorteig totes aquelles persones que compleixin les condicions següents:

 • – Que siguin persones físiques.
 • – Que siguin majors d’edat en el moment d’inscriure’s.
 • – Que siguin residents a Espanya i amb DNI/NIE en vigor.
 • – Que siguin membres del Club Veritas i/o del Club Ecorganic & Veritas i mantinguin aquesta condició, almenys, fins a la data de venciment del període de participació.
 • – Que segueixin el perfil de @supermercadosveritas a Instagram i mantinguin aquest seguiment, almenys, fins a la data de venciment del període de participació.
 • – Que acceptin i compleixin íntegrament el contingut de les presents Bases Legals.

Queden excloses de la participació en el sorteig:

 • – Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats anteriorment, així com les que en qualsevol moment infringeixin les Bases Legals.
 • – Empleats o familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat d’empleats de les Companyies (inclosos els de les seves franquícies).
 • – Aquelles persones que mantinguin una relació mercantil amb qualsevol de les Companyies o les seves franquícies, així com els familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat d’aquestes persones.

Veritas es reserva el dret a excloure, sense avís previ, totes aquelles persones que facin un ús fraudulent o contrari a la bona fe de la participació en el sorteig. Si no es compleixen les condicions anteriors, es perdrà el dret al premi.

SISENA. Mecànica del sorteig

a) Promoció: la realització del sorteig i els requisits de participació es divulgaran a través de les apps, websites i xarxes socials de les Companyies, diversos mitjans digitals i mitjançant un e-mail informatiu als integrants de la base de dades de consumidors, així com mitjançant cartelleria en alguns dels establiments de les Companyies.

b) Participació i mecànica del sorteig: el període d’inscripcions és l’indicat en l’estipulació segona anterior. Per participar en el sorteig els clients hauran d’efectuar els passos següents:

1) Els participants hauran de descarregar-se l’app del Club Veritas i estar-hi registrats.

2) Els participants hauran d’estar registrats a Instagram i és imprescindible que els participants segueixin el perfil de @supermercadosveritas.

3) S’haurà d’etiquetar un amic al post d’Instagram, sense limitació quant al nombre d’amics etiquetats.

Cada vegada que s’etiqueti un amic s’obtindrà una participació en el sorteig.

4) Els participants hauran de compartir el post del sorteig a les seves stories.

Una vegada finalitzat el període de participació, totes les participacions vàlides registrades durant aquest període seran recopilades en un únic llistat, que serà lliurat al notari perquè procedeixi a la celebració del sorteig.

d) Elecció de guanyador: el guanyador resultarà del sorteig aleatori fet davant notari.

e) Anunci de guanyador: se li comunicarà per missatge privat d’Instagram al perfil utilitzat en el sorteig, que consti registrat, i així mateix es publicarà als websites de les Companyies.

A l’efecte d’atendre qualsevol dubte o consulta sobre el sorteig, els participants poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça següent: hola@veritas.es.

SETENA. Premis

Veritas lliurarà un total d’1 PREMI, consistent en un cupó de 167 € cada mes durant 10 anys per gastar a les botigues Veritas o Ecorganic & Veritas, a través de l’app del client o de la botiga online shop.veritas.es. El cupó s’haurà de gastar en una sola compra i durant el mes a què correspongui aquest cupó, sense possibilitat de canviar-lo per un altre premi ni pel seu import en metàl·lic, ni de fraccionar el cupó de compra.

El valor acumulat del conjunt dels cupons, que constitueix el valor total del premi, és de 20.040,00 €.

El premi quedarà subjecte a les condicions següents:

 • – El premi no podrà ser objecte de canvi, alteració o cap compensació a petició del participant premiat.
 • – El participant premiat podrà renunciar al premi obtingut, però en cap cas s’oferirà un premi alternatiu, ni aquesta renúncia donarà dret a indemnització o cap compensació.
 • – Veritas es reserva el dret a sol·licitar l’acreditació del guanyador mitjançant la presentació del DNI o altres documents oficials d’identificació com a requisit per al lliurament del premi.
 • – El premi és personal i intransferible; en conseqüència, està prohibida la cessió (onerosa o gratuïta), comercialització i/o venda del dret a rebre el premi.

VUITENA. Celebració del sorteig i notificació del premi

El sorteig es durà a terme al despatx notarial del notari de Barcelona Fernando Bautista Pérez, o del notari que el substitueixi en el seu protocol, situat a la Rambla de Catalunya, núm. 55, 2n, 08007 Barcelona, el 15 de desembre de 2022. En cas de modificació de la data i/o notari i/o lloc de celebració, es comunicarà aquesta circumstància als websites de les Companyies.

Del sorteig resultarà un (1) guanyador del premi, així com un total de trenta (30) suplents, per ordre d’aparició.

El guanyador serà contactat per Veritas abans del 30 de desembre de 2022 per missatge privat a Instagram, a través del perfil amb el qual es concursa. El guanyador haurà de contestar amb un missatge privat per Instagram manifestant si accepta el premi o si hi renuncia, en el termini dels set (7) dies naturals immediatament següents a l’enviament per part de Veritas del missatge informant-lo de la seva condició de guanyador.

Si el guanyador renuncia al premi, si és desqualificat per incompliment de les Bases Legals o si no hagués respost acceptant el premi en el termini indicat (fos quina en fos la causa), serà exclòs del sorteig i Veritas designarà com a nou guanyador el primer suplent, i així successivament.

Una vegada que el guanyador hagi confirmat a Veritas l’acceptació del premi, aquest podrà procedir a la recepció del premi.

El premi es lliurarà únicament a la persona que es correspongui amb les dades registrades en la participació en el sorteig i que hagi complert íntegrament amb les Bases Legals, per la qual cosa Veritas podrà fer totes les comprovacions que consideri oportunes sobre aquest tema.

NOVENA. Frau

En el cas que Veritas detecti qualsevol anomalia o tingui sospites que algun participant està duent a terme qualssevol actes fraudulents que atemptin contra el bon desenvolupament del sorteig, Veritas es reserva el dret a donar de baixa el participant o participants implicats.

DESENA. Exoneració de responsabilitat

10.1. Veritas i les seves empreses col·laboradores queden exonerades de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a aquestes i especialment per actes externs de mala fe.

10.2. Tampoc seran responsables pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a aquestes.

10.3. Qualsevol utilització abusiva, fraudulenta o il·legal per part dels participants donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant del sorteig. De la mateixa manera s’entendrà, a títol enunciatiu, però no limitatiu, que es produeix abús o frau quan un participant es registri al perfil utilitzant una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment.

10.4. La constatació de qualsevol de les circumstàncies enumerades en el punt anterior durant la promoció suposarà la desqualificació automàtica i la prohibició de participar en el sorteig, així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat, si escaigués.

10.5. Veritas queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit que existeixi algun error en les dades facilitades pels mateixos participants que impedís la seva identificació.

10.6. Facebook, Instagram, Twitter i WhatsApp no patrocinen, avalen ni administren de cap manera la promoció ni hi estan associats. El participant exonera aquestes xarxes socials de qualsevol responsabilitat derivada de la present promoció. El participant garanteix que ja és usuari d’Instagram i que ha acceptat les seves condicions legals, siguin generals o particulars, polítiques de privacitat o de qualsevol altre tipus aplicables per aquesta xarxa social, les quals poden ser diferents de les presents bases.

ONZENA. Reclamacions

Qualssevol reclamacions que s’originin per causa del present sorteig hauran de presentar-se a Veritas durant el termini dels tres (3) mesos següents a la data de celebració del sorteig.

DOTZENA. Protecció de dades personals

Informació sobre protecció de dades personals
Responsable del tractament  Ecoveritas, SA, amb domicili social a 08007 Barcelona, carrer Diputació, núm. 247, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34.407, foli 12, full núm. B-245.540, inscripció 1a i següents, i proveïda del CIF número A-62/772.629.
Finalitat  Permetre la participació en el sorteig, verificar el compliment dels requisits de participació i, si escau, comunicar i gestionar el lliurament del premi, publicació del seu nom, cognoms i imatge en qualsevol mitjà online i premsa escrita per al cas que resulti guanyador del sorteig. Enviar comunicacions comercials, excepte oposició.
  DadesNom, cognoms, DNI, adreça de correu electrònic i número de telèfon.
Legitimació  Consentiment de l’interessat i interès legítim.
Destinataris  Les dades es comunicaran: A empreses proveïdores de serveis necessaris per al desenvolupament del sorteig com ara empreses de transport, centres de recollida dels premis i qualsevol altra entitat la intervenció de la qual sigui necessària en el procés de lliurament d’aquests. Les dades i fotografies dels guanyadors podran ser comunicades a través de qualsevol mitjà online (pàgines web, xarxes socials, etc.) i premsa escrita mitjançant els quals les Companyies decideixin donar difusió al sorteig. Així mateix, les dades podran ser comunicades a la societat del grup Veritas denominada Universo Organic, SLU per a les mateixes finalitats.
  Termini de conservacióLes dades es conservaran mentre resultin necessàries per complir amb la finalitat amb què van ser recollides sempre que no se sol·liciti la supressió d’aquestes. Després d’això, es conservaran degudament bloquejades per, si escau, atendre les possibles responsabilitats legals que poguessin sorgir.
Drets  Pots sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, i revocar el consentiment prestat mitjançant la sol·licitud per correu electrònic a hola@veritas.es o per carta a Ecoveritas, SA, carrer Diputació, núm. 247, 08007 Barcelona. Addicionalment, pots formular una reclamació o obtenir més informació referent a qualsevol d’aquests drets dirigint-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Informació addicional  Si vols obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal en el marc del sorteig, pots plantejar una consulta dirigint-te a hola@veritas.es.  

TRETZENA. Fiscalitat

De conformitat amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció i/o ingrés a compte sempre que el valor del premi sigui superior a 300,00 €.

En tot cas, correspondrà a Veritas la realització de l’ingrés a compte i la pràctica de la retenció procedent, i al guanyador, la declaració corresponent al seu IRPF. A més, serà necessari, per fer el lliurament de qualsevol premi amb quantia superior a 300,00 €, que el guanyador signi la comunicació de l’import del premi i la seva corresponent retenció a compte, a l’efecte de l’IRPF o qualsevol altra obligació que l’administració tributària imposi. La negativa a signar aquest document o a emplenar aquestes obligacions suposarà la pèrdua del premi per al guanyador.

CATORZENA. Autorització d’utilització de nom i cessió de drets d’imatge

El participant que resulti guanyador es compromet a participar en la sessió fotogràfica convocada i dirigida per Veritas, si escau, amb l’objectiu de publicitar el lliurament dels premis i/o, en general, les marques Veritas i/o Ecorganic. En aquest sentit, el guanyador autoritza Veritas i Ecorganic & Veritas a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i imatge, en qualsevol activitat publicitària o promocional en qualsevol suport o mitjà de comunicació (TV, internet, xarxes socials o d’altres) relacionada amb el present sorteig, a tot el món i amb una durada temporal de dos (2) anys a comptar des de la data de celebració del sorteig, sense que això li confereixi dret a remuneració o cap benefici. Les creacions, sigui quina en sigui la modalitat, que pugui elaborar Veritas als efectes abans enunciats, seran titularitat de Veritas i s’entendrà que, en virtut del premi rebut, el participant premiat cedeix en exclusiva tots els drets d’explotació sobre aquests, sempre que això no impliqui la modificació de les dades personals del participant premiat.

Aquest consentiment podrà ser revocat, en qualsevol moment, pel guanyador, que haurà d’indemnitzar, si escau, Veritas pels danys i perjudicis causats.

QUINZENA. Acceptació de les Bases Legals

La participació en el sorteig suposa l’acceptació íntegra de les presents Bases Legals, i molt particularment, de les estipulacions Dotzena i Catorzena, així com l’acceptació del criteri de Veritas en les decisions interpretatives que d’aquestes efectuï.

SETZENA. Modificacions

Veritas, en el cas que existeixin causes de força major alienes al seu control, es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi, suspendre, escurçar o ampliar aquest sorteig, i es compromet a donar a aquestes modificacions el mateix grau de publicitat que a les presents Bases Legals, mitjançant la seva actualització als websites de les Companyies.

DISSETENA. Legislació aplicable i fur

El sorteig es regirà pel dret espanyol comú vigent.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir de la interpretació i aplicació de les presents Bases Legals, tant Veritas com els participants d’aquest sorteig se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona capital, sens perjudici del fur que per llei pogués correspondre al consumidor.

DIVUITENA. Dipòsit de les Bases Legals davant notari

Les presents Bases Legals estan dipositades davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Barcelona Fernando Bautista Pérez, amb domicili professional a la Rambla de Catalunya, núm. 55, 2n, 08007 Barcelona, i estan disponibles als websites de les Companyies i a l’arxiu electrònic notarial de bases de concursos i sortejos (ÁBACO).

En cas que qualsevol estipulació d’aquestes Bases Legals sigui declarada nul·la o invàlida, seguiran en vigor les restants clàusules no afectades per aquesta.