Bases legals del sorteig del 21è aniversari de Veritas

PRIMERA. Empresa organitzadora

Ecoveritas, SA, amb domicili social al c/ Diputació, 247, Barcelona, i NIF A-62772629 (d’ara endavant, “Veritas”), promou un sorteig per premiar la fidelitat dels seus clients (inclosos els de les seves franquícies). D’ara endavant, Veritas i Ecorganic & Veritas es denominaran conjuntament les “Companyies”.

Aquest sorteig es regirà per les presents bases legals (les “Bases Legals”).

SEGONA. Període de participació.

El termini durant el qual es podrà participar en el sorteig començarà el 26 d’octubre de 2023 i finalitzarà el 29 de novembre de 2023, tots dos inclosos.

TERCERA. Àmbit territorial del sorteig

Únicament podran participar en aquest sorteig aquelles persones que, com a mínim des del moment de la compra fins a la data del sorteig, tots dos inclosos, tinguin residència legal a Espanya. Participen en aquest sorteig totes les compres realitzades en qualsevol de les botigues físiques Veritas (excepte la d’Andorra) i la botiga online.

QUARTA. Naturalesa del sorteig

La participació en el sorteig és gratuïta, si bé únicament podran participar-hi aquells clients que des d’abans de la data de finalització del període de participació estiguin donats d’alta del Club Veritas i actualitzades les seves dades de contacte (e-mail i telèfon).

CINQUENA. Legitimació i exclusió per participar-hi

Podran participar en el sorteig totes aquelles persones que compleixin les següents condicions:

 • – Que siguin persones físiques.
 • – Que siguin majors d’edat en el moment d’inscriure-s’hi.
 • – Que siguin residents a Espanya i amb DNI/NIE en vigor.
 • – Que siguin membres del Club Veritas i/o del Club Ecorganic & Veritas i mantinguin aquesta condició, almenys, fins a la data de venciment del període de participació.
 • – Que acceptin i compleixin íntegrament el contingut de les presents Bases Legals. La participació en la promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents Bases Legals.

Queden excloses de la participació en el sorteig:

5.1. Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats anteriorment, així com les que en qualsevol moment infringeixin les Bases Legals.

5.2. Empleats o familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat d’empleats de les Companyies (inclosos els de les seves franquícies).

5.3. Cadascun dels regals sortejats, i que es detallen en l’apartat setè, pot tenir condicions especials per complir els requisits necessaris de participació en el seu el sorteig.

5.4. Veritas es reserva el dret a excloure, sense previ avís, totes aquelles persones que facin un ús fraudulent o contrari a la bona fe de la participació en el sorteig. Si no es compleixen les anteriors condicions, es perdrà el dret al premi.

SISENA. Mecànica del sorteig

6.1. Promoció: la realització del sorteig i els requisits de participació es divulgaran a través de les apps, websites i xarxes socials de les Companyies, diversos mitjans digitals i mitjançant un e-mail informatiu als integrants de la base de dades de consumidors, així com mitjançant cartelleria en alguns dels establiments de les Companyies.

6.2. Participació i mecànica del sorteig: per participar en el sorteig els clients hauran d’efectuar els següents passos:

6.2.1. Assegurar-se d’estar registrat en el Club Veritas. En cas de no estar registrat en aquest club, podrà fer-ho:

 • – Descarregant, instal·lant i registrant-se completament a l’app del Club Veritas.
 • – Registrant-se a la botiga online de Veritas shop.veritas.es.
 • – Registrant-se en qualsevol botiga física de la cadena Veritas.
 • – El període per donar-se d’alta al Club Veritas pot ser el mateix que la vigència de la promoció.

6.2.2. Realitzar com a mínim una compra en qualsevol botiga física Veritas de la llista https://www.veritas.es/tiendas-veritas/ (excepte la botiga d’Andorra) o a la botiga online de Veritas https://shop.veritas.es/inicio

6.2.3. Cada vegada que es realitzi una compra segons el punt 6.2.2., s’obtindrà una participació en el sorteig.

6.2.4. Elecció dels guanyadors: els guanyadors resultaran del sorteig aleatori realitzat davant notari. El sorteig de tots els premis disponibles es durà a terme sobre el total de tiquets de compra expedits a les botigues Veritas i a la botiga online de Veritas durant el període de la promoció. Cadascuna de les persones propietàries de cadascun dels tiquets de compra premiats seran els guanyadors de cada premi.

6.2.5. Cadascun dels regals sortejats en l’apartat setè pot tenir condicions especials per complir els requisits necessaris per participar en el sorteig d’aquest/s regal/s.

6.2.6. Anunci de guanyador: se li comunicarà per missatge privat a l’adreça d’e-mail disponible a la base de dades del Club Veritas. Els detalls de la notificació dels premis es recullen en l’apartat vuitè.

A l’efecte d’atendre qualsevol dubte o consulta sobre el sorteig, els participants poden dirigir-se a la pàgina web www.veritas.es/aniversario-veritas/o per correu electrònic a l’adreça següent: hola@veritas.es.

SETENA. Premis

Veritas lliurarà els premis següents:

– 15 accessos gratuïts durant 1 mes a la seva plataforma de continguts REGENERA PRIME (https://edu.regenerahealth.com ).

– 15 programes de Keto + Dejuni prolongat especificats a https://programas.regenerahealth.com/programa-keto-ayuno-blanca/

 • – Un total de 355 vals de descompte de 40 € emesos per Veritas (www.veritas.es), accessibles a tots els participants i bescanviables en compres per realitzar a les botigues Veritas i a la botiga online Veritas i bescanviables en una sola compra.
 • – Un total de 2.000 descomptes de la marca HOLA LUZ (www.holaluz.es), accessibles a tots els participants i bescanviables indistintament de la manera següent:

– Si el premiat/ada no és client d’Hola Luz disposarà d’un descompte de 40 € en el primer rebut després de formalitzar la seva nova alta a Hola Luz.

-Si el premiat/ada ja és client d’Hola Luz disposarà d’un descompte de 30 € en el seu següent rebut mensual.

*Holaluz realitzarà la retenció tributària que marca la llei vigent a cada moment. A més, comunicarem l’Agència Tributària, mitjançant el model 347, la identitat dels usuaris les operacions dels quals hagin superat l’import determinat legalment dins d’un mateix exercici fiscal

 • – Un total de 75 mensualitats de la marca YOGA ONE (www.yogaone.es) que només seran bescanviables en els 3 següents centres de Yoga One de Barcelona: Surya, Mandri i Sant Andreu. En existir aquesta limitació geogràfica, en el sorteig d’aquests premis només entraran els participants que tinguin el codi postal existent en la base de dades del Club Veritas pertanyent a la ciutat de Barcelona.
 • – Un total de 40 mensualitats gratuïtes de la marca ESPACIO INTERIOR (www.espaciointerior.es) que donen dret a accedir durant un mes al seu Espacio Online.

Tots els premis quedaran subjecte a les condicions següents:

 • – Cap participant podrà guanyar més d’un premi.
 • – Els premis no podran ser objecte de canvi alteració o cap compensació a petició del participant premiat.
 • – El participant premiat podrà renunciar al premi obtingut, però en cap cas s’oferirà un premi alternatiu, ni aquesta renúncia donarà dret a indemnització o cap compensació.
 • – Veritas es reserva el dret a sol·licitar l’acreditació del guanyador mitjançant la presentació del DNI o altres documents oficials d’identificació com a requisit per al lliurament del premi.
 • – El premi és personal i intransferible; en conseqüència, està prohibida la cessió (onerosa o gratuïta), comercialització i/o venda del dret a rebre el premi.

VUITENA. Celebració del sorteig i notificació del premi

El sorteig es realitzarà al despatx notarial del notari de Barcelona senyor Fernando Bautista Pérez, o del notari que el substitueixi en el seu protocol, situat a la rambla de Catalunya, núm. 55, 2n, 08007 Barcelona, entre el 7 i el 22 de desembre de 2023. En cas de modificació de la data i/o notari i/o lloc de celebració, es comunicarà aquesta circumstància als websites de les Companyies.

Del sorteig resultaran dos mil cinc-cents (2.500) guanyadors/es dels premis, així com un total de cinc-cents (500) suplents, per ordre d’aparició.

En el sorteig es presentaran dues llistes de tiquets de compra efectuats durant el període de la promoció:

 • – Per a l’extracció dels guanyadors dels premis YOGA ONE, els realitzats exclusivament per a clients que tinguin el codi postal existent en la base de dades del Club Veritas pertanyent a la ciutat de Barcelona.
 • – Per a l’extracció dels guanyadors/es de la resta de premis, tots els tiquets.

Els guanyadors seran contactats per Veritas abans del 31 de desembre de 2023 a través de missatge privat a través d’e-mail. En aquesta comunicació, Veritas donarà els detalls necessaris a cada guanyador/a per accedir al premi.

En cas que Veritas no disposi en la seva base de dades del Club Veritas de l’adreça de correu electrònic del guanyador/a o aquesta adreça de correu electrònic no sigui contactable per exprés desig del client, l’adjudicació del premi passarà al primer suplent i així successivament en la resta dels casos.

Si el guanyador/a renuncia al premi, ha de comunicar-ho a Veritas en el termini dels set (7) dies naturals immediatament següents a l’enviament per part de Veritas del missatge informant-lo de la seva condició de guanyador.

Si el guanyador renuncia al premi, si és desqualificat per incompliment de les Bases Legals o si no hagués respost acceptant el premi en el termini indicat (indiferentment de quina en fos la causa), serà exclòs del sorteig i Veritas designarà com a nou guanyador el primer suplent, i així successivament.

En l’e-mail que Veritas remetrà a cada guanyador/a es detallaran els passos que haurà de fer per bescanviar el premi.

NOVENA. Frau

En el cas que Veritas detecti qualsevol anomalia o tingui sospites que algun participant està duent a terme qualssevol actes fraudulents que atemptin contra el bon desenvolupament del sorteig, Veritas es reserva el dret a donar de baixa el participant o participants implicats.

DESENA. Exoneració de responsabilitat

10.1. Veritas i les seves empreses col·laboradores queden exonerades de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació  electròniques que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a aquestes i especialment per actes externs de mala fe.

10.2. Tampoc seran responsables pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no imputables a aquestes.

10.3. Qualsevol utilització abusiva, fraudulenta o il·legal per part dels participants donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant del sorteig. De la mateixa manera s’entendrà, a títol enunciatiu, però no limitatiu, que es produeix abús o frau quan un participant es registri en el perfil utilitzant una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment.

10.4. La constatació de qualsevol de les circumstàncies enumerades en el punt anterior durant la promoció suposarà la desqualificació automàtica i la prohibició de participar en el sorteig, així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat, si escaigués.

10.5. Veritas queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit que existís algun error en les dades facilitades pels mateixos participants que impedís la seva identificació.

ONZENA. Reclamacions

Qualssevol reclamacions que s’originin per causa del present sorteig hauran de presentar-se a Veritas dins del termini dels tres (3) mesos següents a la data de celebració del sorteig.

DOTZENA. Protecció de dades personals

Informació sobre protecció de dades personals 
Responsable del tractamentEcoveritas, SA, amb domicili social a 08007 Barcelona, carrer Diputació, núm. 247, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 34.407, foli 12, full núm. B-245.540, inscripció 1a i següents, i proveïda del CIF número A-62/772.629.
FinalitatPermetre la participació en el sorteig, verificar el compliment dels requisits de participació i, si escau, comunicar i gestionar el lliurament del premi, publicació del seu nom, cognoms i imatge en qualsevol mitjà online i premsa escrita per al cas que resulti guanyador del sorteig. Enviar comunicacions comercials, excepte oposició.
DadesNom, cognoms, DNI, adreça de correu electrònic i número de telèfon.
LegitimacióConsentiment de l’interessat i interès legítim.
Destinataris Les dades es comunicaran a empreses proveïdores de serveis necessaris per al desenvolupament del sorteig com empreses de transport, centres de recollida dels premis i qualsevol altra entitat la intervenció de la qual sigui necessària en el procés de lliurament d’aquests. Les dades i fotografies dels guanyadors podran ser comunicades a través de qualsevol mitjà online (pàgines web, xarxes socials, etc.) i premsa escrita mitjançant els quals les Companyies decideixin donar difusió al sorteig. Així mateix, les dades podran ser comunicades a la societat del grup Veritas denominada Universo Organic, SLU per a les mateixes finalitats.
Termini de conservacióLes dades es conservaran mentre resultin necessàries per complir amb la finalitat amb què van ser recollides sempre que no se sol·liciti la supressió d’aquestes. Després d’això, es conservaran degudament bloquejades per, si escau, atendre les possibles responsabilitats legals que poguessin sorgir.
DretsPots sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, i revocar el consentiment prestat mitjançant sol·licitud per correu electrònic a hola@veritas.es o per carta a Ecoveritas, SA, carrer Diputació, núm. 247, 08007 Barcelona. Addicionalment, pots formular una reclamació o obtenir més informació referent a qualsevol d’aquests drets acudint a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Informació addicionalSi vols obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal en el marc del sorteig, pots plantejar la teva consulta dirigint-te a hola@veritas.es.

TRETZENA. Acceptació de les Bases Legals

La participació en el sorteig suposa l’acceptació íntegra de les presents Bases Legals, i molt particularment, de les estipulacions Dotzena i Catorzena, així com l’acceptació del criteri de Veritas en les decisions interpretatives que d’aquestes efectuï.

CATORZENA. Modificacions

Veritas, en el cas d’existir causes de força major alienes al seu control, es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi, suspendre, escurçar o ampliar aquest sorteig, i es compromet a donar a aquestes modificacions el mateix grau de publicitat que a les presents Bases Legals, mitjançant la seva actualització als websites de les Companyies.

QUINZENA. Legislació aplicable i fur

El sorteig es regirà pel dret espanyol comú vigent.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir de la interpretació i aplicació de les presents Bases Legals, tant Veritas com els participants d’aquest sorteig se sotmeten expressament a la jurisdicció dels  jutjats i tribunals de Barcelona capital, sens perjudici del fur que per llei pogués correspondre al consumidor.

SETZENA. Dipòsit de les Bases Legals davant notari

Les presents Bases Legals estan dipositades davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Barcelona senyor Fernando Bautista Pérez, amb domicili professional a la rambla de Catalunya, núm. 55, 2n, 08007 Barcelona, i estan disponibles als websites de les Companyies i a l’arxiu electrònic notarial de bases de concursos i sortejos (ÁBACO).

En cas que qualsevol estipulació d’aquestes Bases Legals sigui declarada nul·la o invàlida, seguiran en vigor les restants clàusules no afectades per aquesta.

Barcelona, 20 d’octubre de 2023