Bases legals del sorteig del 19è aniversari de Veritas

Per celebrar el nostre 19è aniversari, sortegem 15 cupons de 60 €. Com més vegades compris més possibilitats tens de guanyar. Aquestes són les bases del sorteig:

1. EMPRESA ORGANITZADORA I OBJECTE

Ecoveritas, SA, domiciliada a Barcelona, carrer Diputació, número 239, 08007, i amb CIF A62772629, d’ara endavant Veritas, ha organitzat una campanya publicitària a fi de premiar la fidelitat dels nostres clients a través de les aplicacions de fidelització de clients app Veritas i app Ecorganic.

2. ÀMBIT GEOGRÀFIC I PARTICIPANTS

Podran participar en aquesta promoció tots els usuaris de més de 18 anys, amb residència legal al territori espanyol –Península, Balears i Canàries–, que formin part de la base de dades de consumidors de Veritas i Ecorganic, que hagin acceptat aquestes bases i els seus termes i condicions. Queden exclosos de participar els empleats de la firma organitzadora i del grup, i les persones que hagin intervingut directament o indirectament i/o estiguin involucrades en el desenvolupament i la realització d’aquesta promoció.

3. ÀMBIT TEMPORAL

El període promocional estarà comprès entre els dies 1 de novembre de 2021 i 24 de novembre de 2021, quan finalitzarà.

4. GRATUÏTAT I PARTICIPACIÓ

La participació en aquesta campanya és gratuïta i es durà a terme exclusivament online a través de les apps de fidelització de clients app Veritas i app Ecorganic i de la botiga online shop.veritas.es.

5. COMUNICACIÓ

La realització de la promoció i els requisits de participació es divulgaran a través de cartelleria a les botigues, la mateixa pàgina web i les xarxes socials, diversos mitjans digitals i mitjançant un e-mail informatiu als integrants de la base de dades de consumidors.

6. PREMIS

Veritas lliurarà en aquesta campanya un total de 15 PREMIS, a raó de:

  • 15 (QUINZE) PREMIS per atorgar, consistents cadascun en un cupó de 60 € per gastar a les botigues Veritas o Ecorganic, a través de l’app del client o de la botiga online shop.veritas.es, i per gastar durant el mes en curs, sense possibilitat de bescanviar-lo per un altre premi ni pel seu import en metàl·lic, ni de fraccionar el cupó de compra.

7. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

L’usuari haurà d’accedir a l’enllaç de la promoció disponible al web veritas.es i emplenar el formulari amb el correu electrònic en què vol que se l’informi de si és guanyador i que ha de coincidir amb el correu d’alta de la seva app de client, i s’haurà d’identificar a la caixa en cada compra amb l’app Veritas o app Ecorganic o a la nostra botiga online shop.veritas.es.

Cada compra en una botiga Veritas i Ecorganic, sense import mínim de compra, donarà dret a una participació en el sorteig. Com més tiquets de compra acumuli en el període establert, més possibilitat tindrà el client d’accedir a un dels premis.

8. SORTEIG

El sorteig es durà a terme amb un sistema aleatori que, mitjançant una aplicació informàtica, seleccionarà de manera aleatòria els 15 guanyadors. En cas que una persona que hagi acceptat les bases no hagi realitzat cap compra durant el període, es passarà al guanyador següent.

9. LLIURAMENT DELS REGALS

Veritas es compromet a contactar amb els guanyadors abans que acabi el mes de desembre de 2021. Si, per qualsevol circumstància, no fos possible contactar amb algun dels guanyadors transcorreguts 7 dies des de la comunicació, per motius aliens a Veritas, com, per exemple, identificació incorrecta o bé per incompliment d’algun dels requisits exigits, Veritas es reserva el dret a declarar el premi desert i disposar d’aquest premi com estimi convenient.

Una vegada fet el sorteig, Veritas comunicarà al premiat seleccionat la seva condició de guanyador mitjançant correu electrònic. El guanyador haurà de respondre i acceptar el premi en el termini de 7 dies des de la comunicació. Veritas recorrerà als participants seleccionats com a reserves si no fos possible contactar amb el premiat transcorreguts 7 dies des de la comunicació, per motius aliens a Veritas, com, per exemple, identificació incorrecta, falta de resposta o bé incompliment dels requisits exigits o renúncia.

  • – El lliurament del premi queda condicionat al fet que el guanyador compleixi amb les condicions especificades en aquestes bases.
  • – L’empresa organitzadora es reserva el dret de sol·licitar l’acreditació del guanyador mitjançant la presentació del DNI o altres documents oficials d’identificació.
  • – Els premis són personals i intransferibles i no són bescanviables per cap altre premi ni pel seu contravalor en metàl·lic.
  • – Queda prohibida la comercialització i/o venda dels premis.
  • – El premi serà enviat exclusivament mitjançant l’aplicació mòbil del client.
  • – Si, transcorregudes les dates límit establertes, no s’hagués lliurat la totalitat de premis, Veritas podrà disposar d’aquests premis com estimi convenient.
  • – El lliurament dels premis es podria veure alterat a causa de l’actual situació sanitària motivada per la Covid-19.

10. LIMITACIONS

Aquesta campanya es troba limitada a UNA participació per persona i moment de compra, entenent l’anterior com una visita a la botiga en un període curt de temps, per la qual cosa no es dividiran tiquets de caixa amb la finalitat de guanyar més participacions.

11. DESQUALIFICACIÓ

Les participacions que no compleixin amb els requisits descrits en aquestes bases, o algun d’aquests, seran descartades de manera automàtica. Serà requisit indispensable que els usuaris emplenin de manera correcta la totalitat de dades obligatòries que se’ls sol·licitin al formulari de registre. Totes les dades introduïdes pel participant hauran de ser veraces. En el cas que el participant s’hagués registrat amb dades falses, la seva participació no serà tinguda en compte i quedarà exclòs de la promoció i de la possibilitat d’optar al premi. Veritas es reserva el dret d’eliminar les sol·licituds que pugui considerar fraudulentes. Les persones que facin un ús il·legítim, rebent ajuda i/o avantatge per manipular la participació, especialment fent-ho de manera múltiple mitjançant diferents comptes, podran ser excloses de la promoció. Així mateix, seran descartats els registres duplicats, els incomplets, les participacions massives i les que no compleixin els requisits i les condicions esmentats en aquestes bases.

12. PROTECCIÓ DE DADES

Ecoveritas, SA t’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionis a través de la participació en aquesta campanya seran responsabilitat de Veritas. Les finalitats de la recollida de les teves dades de caràcter personal són les següents: (i) per a la gestió de la teva participació en la promoció, (ii) perquè Veritas es posi en contacte amb tu en cas que resultis guanyador, (iii) per a la publicació del teu nom, cognoms i imatge, juntament amb la resta de participants, en qualsevol mitjà online i premsa escrita en relació amb aquesta campanya. La base legal per al tractament de les teves dades de caràcter personal és l’interès legítim de Veritas en el tractament d’aquestes per a les finalitats descrites anteriorment. Així mateix, t’informem que no se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Per a la gestió de la promoció, les dades del guanyador o guanyadors seran comunicades al proveïdor contractat per al lliurament del premi. Aquest proveïdor està obligat contractualment a mantenir la confidencialitat i seguretat de les teves dades personals, així com a tractar-les únicament per a la finalitat esmentada. Quant a l’enviament de comunicacions comercials, una vegada registrat, podràs canviar les teves preferències o cancel·lar les subscripcions al teu perfil. Et recordem que en qualsevol moment podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, així com altres drets previstos en la legislació aplicable, dirigint-te a Ecoveritas, SA, carrer Diputació, número 239, 08007, i amb CIF A62772629, o a l’e-mail hola@veritas.es. Així mateix, et pots dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a qualsevol qüestió o reclamació sobre aquest tema. Per a més informació respecte al tractament de les teves dades, pots consultar la nostra política de privacitat a la nostra pàgina web.

13. FISCALITAT

Els premis de valor superior a 300 € estan subjectes a les disposicions legals vigents, així com a les retencions d’IRPF establertes per la normativa fiscal vigent en la data de lliurament del premi (19%). En el cas de premis en espècie, estaran subjectes a ingrés a compte aquells que superin el límit fiscal de 300 €. Es gestionarà i ingressarà a la hisenda pública les quantitats retingudes en nom del concursant i s’emetrà un certificat de retencions amb les dades del premi i la retenció aplicada a cada concursant perquè s’inclogui en la seva declaració anual d’IRPF. Amb la finalitat que puguin ser efectuades les retencions, el guanyador haurà de lliurar una fotocòpia del seu DNI o targeta de residència.

14. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Facebook, Instagram, Twitter i WhatsApp no patrocinen, avalen ni administren de cap manera la promoció, ni hi estan associats. El participant exonera aquestes xarxes socials de qualsevol responsabilitat derivada d’aquesta promoció i garanteix que ja és usuari d’aquestes, i que ha acceptat les seves condicions legals, siguin generals o particulars, polítiques de privacitat o de qualsevol altre tipus aplicables per aquestes xarxes socials, les quals poden ser diferents d’aquestes bases.

15. MODIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ I DE LES BASES

L’empresa organitzadora es reserva el dret de cancel·lar la promoció en qualsevol moment, si no es pogués garantir el funcionament adequat de la campanya, ja sigui per motius tècnics, per exemple, un virus, la seva manipulació o per qualsevol altre motiu de força major.

16. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Amb la participació en la indicada promoció, s’entendrà que els concursants se sotmeten íntegrament a aquestes bases i accepten el resultat. Tant els participants com l’empresa organitzadora accepten que qualsevol controvèrsia que es pogués plantejar quant a l’aplicació o interpretació d’aquesta promoció se sotmet a la jurisdicció i competència dels jutjats de Barcelona.