Bases legals- Sorteig xarxes socials

Sorteig de viatge per a dues persones a Girolomoni (Itàlia )

Supermercats Veritas, titular de la pàgina web www.veritas.es i dels perfils de xarxes socials de Facebook, Twitter i Instagram, i el canal de YouTube (Supermercats Veritas), organitza una acció anomenada “Sorteig de viatge per a dues persones a Girolomoni 3 dies / 2 nits”, “Sorteig de viatge per a dues persones a Girolomoni, Itàlia, 3 dies / 2 nits”, d’ara endavant. El sorteig es desenvoluparà de conformitat amb el que s’estableix en aquestes bases.

1. Àmbit temporal i territorial del sorteig

1) El sorteig permetrà la participació d’usuaris d’Instagram dins d’Espanya.

2) El sorteig es pujarà el dia 6 d’abril de 2022 i s’admetran les participacions rebudes fins al 21 d’abril de 2022.

3) Durada del sorteig: 15 dies.

2. Participació

  1. Podran participar en el sorteig totes aquelles persones físiques majors de 18 anys que ho vulguin i que participin d’acord amb la mecànica del sorteig establerta en aquestes bases.
  2. No podrà participar en el sorteig el personal ocupat per Supermercats Veritas i Girolomoni, així com els familiars i associats.
  3. En el cas que resultés guanyadora alguna de les persones excloses de participació, aquesta quedarà immediatament eliminada del sorteig, de manera que perdrà el dret a obtenir el premi i es procedirà a lliurar el premi corresponent a la persona següent que compleixi les condicions de participació.

3. Gratuïtat

1) La participació en el sorteig és totalment gratuïta.

4. Premi

1) El premi del sorteig és un viatge per a dues persones a https://www.agriturismogirolomoni.it/, que inclou:

· Avió

· Trasllats

· Estada a https://www.agriturismogirolomoni.it/, en règim de tot inclòs.

· El viatge es gaudirà durant el mes de juny de 2022.

· En cas d’impossibilitat sobrevinguda per part de l’organització de dur a terme el viatge, es podrà realitzar el viatge durant els pròxims cinc (5) mesos de 2022, excloses les dates de temporada alta.

5. Mecànica del sorteig

1) Els participants hauran d’estar registrats a Instagram.

2) És imprescindible que els participants segueixin els perfils @supermercadosveritas i @albitrips.

3) S’haurà de fer like a la publicació pertanyent al sorteig.

4) S’hauran de completar les tres preguntes del post del sorteig.

5) D’entre tots els participants, Supermercats Veritas elegirà un únic guanyador i dos suplents, mitjançant una aplicació que selecciona de manera totalment aleatòria entre els participants la persona guanyadora i els suplents.

6) La participació en el sorteig suposa la plena acceptació i acatament de les seves normes, sense opció d’impugnar-les.

7) Els participants accepten i acaten expressament el mode de selecció dels guanyadors per part de l’organització del present sorteig. Serà potestat de Supermercats Veritas el fet de retirar la participació d’un o alguns participants quan comprovi que no es compleixen les condicions de participació.

8) El guanyador podrà renunciar al premi, però en cap cas podrà bescanviar-lo per un altre de diferent ni pel seu valor en metàl·lic.

6. Comunicació al guanyador

1) El guanyador serà informat a través de l’Instagram de @supermercadosveritas i @albitrips el dia del sorteig (21 d’abril de 2022). Si en el termini de 48 hores des de la comunicació al guanyador, aquest no respongués acceptant expressament el premi, s’entendrà que tal guanyador renuncia a aquest.

2) En cas que una vegada finalitzat el sorteig no hagués estat possible fer el lliurament del premi al guanyador elegit o, si escau, algun dels suplents, el premi es podrà declarar desert, i quedarà a disposició de Supermercats Veritas.

7. Reserves i limitacions

1) Supermercats Veritas queda exonerada de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixi el normal desenvolupament del sorteig per causes alienes a aquest i especialment per actes externs de mala fe.

2) Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les xarxes socials per part dels participants donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig. Si aquest ús indegut de l’aplicació (amb o sense intenció de frau) provoqués el mal funcionament d’aquesta, Supermercats Veritas quedarà exonerada de tota responsabilitat, i podrà anul·lar el sorteig. S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix abús o frau quan un participant s’identifiqui utilitzant una identitat falsa o d’un tercer sense el seu consentiment.

3) Supermercats Veritas no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioracions, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que poguessin afectar la participació en el sorteig.

4) Supermercats Veritas no es responsabilitza de possibles continguts inapropiats o ofensius que els participants pel seu compte i risc poguessin pujar a les xarxes socials.

5) La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el sorteig suposarà la desqualificació automàtica i la prohibició de participar en aquest, així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat, si escaigués.

6) Supermercats Veritas queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit que existeixi algun error en les dades facilitades pels mateixos participants que n’impedís la identificació.

7) L’adjudicació del premi és personal i intransferible.

8) Supermercats Veritas es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del sorteig quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma que recullen aquestes bases.

8. Drets d’imatge

1) El guanyador, pel simple fet de participar, autoritza l’organitzador a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom i cognoms en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada directament amb el sorteig, tot això en qualsevol mitjà (incloent-hi amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, l’explotació a través d’Internet i Internet per a telefonia mòbil; xarxes socials) sense que aquestes activitats li confereixin dret de remuneració o cap benefici amb excepció del lliurament del premi guanyat de conformitat amb aquestes bases.

9. Protecció de dades

Les dades dels participants en el sorteig es tractaran d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea (RGPD). Aquestes dades s’integraran en la base de dades de Supermercats Veritas, l’únic responsable i titular de la qual és Supermercats Veritas. El simple fet d’inscriure’s i participar en el sorteig implica l’acceptació pura i simple d’aquestes bases, així com del registre en la base de dades de Supermercats Veritas, que tractarà les dades facilitades per a les finalitats següents:

· Gestionar l’enviament de newsletters i de comunicacions comercials i divulgatives de productes i serveis de l’organització, basats o no en preferències, a través de mitjans físics i/o electrònics. Gestionar invitacions a esdeveniments i participació en concursos. Activitat de seguiment i comptabilització de vendes generades des de la newsletter que permetin determinar la procedència i el consum de les persones compradores.

· La gestió de l’atenció a clients i persones interessades en els serveis de Supermercats Veritas, fidelització de clients, enviament de newsletters i comunicacions comercials divulgatives de productes i serveis de l’organització, invitació a esdeveniments i celebració de concursos, així com la realització de perfils vinculats a les preferències de les persones usuàries, sense que això suposi l’adopció de decisions automatitzades que generin efectes per a les persones.

4) Supermercats Veritas establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de tenir els fitxers automatitzats, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legalment i reglamentàriament prevista.

10. Acceptació de les bases

1) La participació en el sorteig suposa l’acceptació expressa i sense reserves d’aquestes bases, que seran accessibles a www.veritas.es.

2) L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases per part del participant determinarà la seva immediata desqualificació.

11. Llei aplicable i jurisdicció

1) Les presents bases de la promoció es regeixen per la legislació espanyola.

2) Tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l’execució o interpretació d’aquestes bases serà resolta pels jutjats i tribunals de Madrid, al quals se sotmeten les parts, amb renúncia a qualsevol altre que els pogués correspondre.